* Kết quả này phụ thuộc cơ địa và tình trạng của mỗi người.